ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 498 รายการ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 16 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6

บริหารจัดการด้านงานคลังสินค้าทั้งระบบ เช่น - รับเข้าอุปกรณ์/สินค้า - จ่ายอุปกรณ์/สินค้า - ติดตามอุปกรณ์/สินค้าที่เบิกใช้ - รับเข้าสินค้าที่เหลือจากการเบิกใช้ - ควบคุมสินค้าคงคลัง - จัดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 16 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6

-ดูแลจัดการพื้นที่เก็บสินค้า/อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด -ทำการเบิกจ่ายสินค้าเข้า/ออกและรับคืนสินค้า/อุปกรณ์จากคลังสินค้า -ตรวจรับสินค้า -ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า/อุปกรณ์ไปให้แผนกอื่นๆได้ทันเวลาและถูกต้อง -จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ การหมุนเวียนเข้า/ออก/รับคืนของสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1.เจรจา จัดซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้าง-ตกแต่ง, โครงการ, อาคาร, โรงแรม 2.จัดซื้ัอ-จัดหา แหล่งร้านค้า กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม, อุปกรณ์งานก่อสร้าง-ตกแต่ง, โครงการ, อาคาร, โรงแรม 3.บริหารจัดการควบคุมทีมงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4.วิเคราะห์, แก้ปัญหา, และพัฒนางาน และทีมงาน 5.นำแสนอแผนงานในแผนก 6.เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้า และราคากับร้านค้า 7.บริหารจัดการระบบงานเอกสาร และจัดรายงาน 8.ประสานงานภายในและภาย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง หาข้อมูล เจรจาต่อรอง และ ประเมินผู้ขายในประเทศ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 2. วางแผนการรับ และ ส่งมอบสินค้า ให้ได้สินค้าตรงตามที่ต้องการ ในระยะเวลาที่กำหนด 3. จัดทำเอกสาร Safty Stock และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุมและ ประเมินผลการทำงานของ รปภ. แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานด้านธุรการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบื้องต้นในการรับ – จ่ายสินค้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องในการรับ – จ่ายสินค้า และบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ 3. ตรวจสอบความถูกต้อง และควบคุมการรับ – จ่ายสินค้าตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเบิกสินค้า, ใบสั่งซื้อ. ใบรับคืนสินค้า เป็นต้น 4. ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บสินค้า เช่น การติดป้ายบ่งชี้ประเภท / จำนวน, ความสะอาด, พื้นที่ในการจัดเก็บ เป็นต้น 5. งานอื่นๆ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. วางแผนเส้นทางขนส่ง ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. บริหารจัดการควบคุมระบบงานคลังสินค้า (การเบิกสินค้า การรับสินค้า) รวมทั้งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. จัดทำรายการสรุปสินค้าคงคลังเพื่อใช้ในการบริหาร 4. บริหารและพัฒนาบุคคลากรในแผนกคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1) บริหารจัดการสินค้าคลังสินค้าสำเร็จรูป สินค้าประกอบ สินค้าคงคลัง และวัตถุดิบต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ามีความถูกต้อง 3) บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 4) จัดทำรายงานประจำสัปดาห์/เดือน เสนอต่อสายการบังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เทพารักษ์

ลักษณะงาน - จัด Stock สินค้าพร้อมทั้งตรวจเช็คจำนวนสินค้า เพื่อกระจายตามสาขาที่ดูแลรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลาที่กำหนดตามรอบขนส่ง - รับสินค้าเข้าระบบ/ตรวจนับสินค้า - จัดทำรายงานสินค้า/เข้า-ออก - สามารถยกสินค้าได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี (ใกล้บิ๊กซี ดาวคะนอง)

- เบิกจ่ายอุปกรณ์ของช่าง - คีย์ข้อมูลต่าง ๆ - รับสินค้าภายในและภายนอก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ตรวจสอบดูแลกระบวนการในคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในคลังสินค้า พัฒนาคลังสินค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด