ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 75 รายการ

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 8 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 1035/66 ถ.ศรีนครินทร์ อ่อนนุช

ดูแล ปรับเทียบ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 ซี

รับผิดชอบในการเช็คเปอร์เซนต์สารเคมี ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางเคมีด้วยเครื่อง GC,HPLC เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการ และมาตรฐานที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแล และดำเนินการตามระบบงานของกิจกรรมด้านการตรวจสอบ การทวนสอบ และการฝึกอบรมโครงการ กิจกรรมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) 2. ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการขาย และการตลาด 3. นำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านการตรวจสอบ การทวนสอบ และการฝึกอบรมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) การจัดทำข้อเสนอราคา และการติดตามงานขาย 4. …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราจีนบุรี

- ควบคุมดูแลงานในแผนกฉีดพลาสติก ให้ผลิตทันตามความต้องการของลูกค้า -จัดทำเอกสารรายงานต่างๆในแผนก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงาน ที่ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด ที่อยู่ 144 ม. 13 ถ.มิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 3014 โทรศัพท์: 0-4441-2307 แฟกซ์: 0-4441-2309

1.จัดทำ ทบทวน และดูแลระบบงาน ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร ตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรให้การยอมรับ 2.ปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุม หรือลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรวบรวมและติดตา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และ ปริมณฑล หรือเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย

นำเสนอสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำในด้านการใช้งานสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซอย อ่อนนุช 86 กทม.

- ประสานงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมปริมาณมลพิษ และระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงาน ผลการวิเคราะห์ต่างๆ และกำหนดวิธีการดำเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 19,000
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในห้องปฏิบัติการและผู้ช่วยวิจัยสำหรับการตรวจวินิจฉัย ธาลัสซีเมีย

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในห้องปฏิบัติการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม วิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไข ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนด