ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 459 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเรืองสายาม อินดัสตรี จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

ดูแล - จัดการงานฝ่ายบุคคลและธุรการทั้งหมด งานแรงงานประชาสัมพัธ์ ติดต่อส่วนราชการสำหรับงานด้านแรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทไลท์อัพ ครีเอชั่น จำกัด โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

วางแผนการผลิตภายในแผนก ควบคุมสต็อคภายในแผนก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. จัดทำเอกสาร Specification การตรวจรับ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้ารับจ้างผลิต และควบคุม การตรวจรับ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ควบคุม และจัดการกับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ที่พบว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 3. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการขอผลประจำปีจาก Supplier และการป้องกันแก้ไขจาก Supplier ในกรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. ตรวจสอบความปลอมปนในวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง ตามวิธีและความถี่ที่กำหนด 5.…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. วางแผนในการจัดทำ, ทบทวน, ตรวจสอบและคงไว้ระบบคุณภาพทุกระบบที่บริษัทจัดทำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามการทางป้องกันการเกิดซ้ำ (Corective action : CAR) 3. ควบคุมการจัดทำเอกสาร การตอบกลับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าร้องรอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. ทวนสอบกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Int…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. ควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจความพร้อมของไลน์การผลิต สามารถเดินไลน์ผลิตได้ตามปกติ - ตรวจวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ต้องใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องตามแผน - ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์ - ตรวจติดตามกำลังการผลิต ผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ประสานงานแก้ไขปัญหาการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานคุณภาพ เมื่อเกิดปัญหา - ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้ใช้ได้ตามกำหนด 3. จัดทำเอก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Site งานของลูกค้า

บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมโดยเทคนิคไม่ทำลาย ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะ โดยวิธีไม่ทำลาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทำเกี่ยวกับน้ำมันใช้แล้ว ฝ่ายรับงาน และผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- แปลภาษาไทย/จีน และจีน/ไทย ภายในแผนกและภายในองค์กร - จัดทำเอกสารภายในแผนก - จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนของแผนก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- วางแผนการผลิต (วัตถุดิบ, เครื่องจักร, กำลังคน) - วางแผนควบคุมการผลิต ( Stamping Part) - ติดตามงานผลิตให้ทันกำหนดส่งสินค้า - จัดทำและควบคุมเอกสารภายในแผนก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอตะนคร ชลบุรี

- ตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ใช้เครื่องมือวัด