ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 218 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน, จับเวลาหาค่ามาตรฐาน (SAM), จัดทำราคาและคิดต้นทุนการผลิต, จัดผังการผลิต (Lay Out), จัดทำสมดุลย์การผลิต ( Line Balance ), ตั้งเป้าหมายในการผลิต/วัน/ทีม ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต สรุปและรายงานการผลิตเสนอผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด

รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารและประสานงานในการดำเนินงานการทำชิ้นงานตัวอย่าง ( NEW MODEL )

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

ดูแลงานด้าน New Model และเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลี จ สมุทรปราการ

1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสากรรม เช่นการผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ซึ่งจะนำพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การจัดการมาใช้ 2. ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการขายผลผลิตและวัสดุที่สิ้นเปลือง เป็นต้น นำเครื่องจักรใหม่ๆมาใช้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และดัดแปลงเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น 3. จ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานใหญ่ 1.ประสานงาน เสนอแนะ และสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆเกี่ยวกับโรงงาน 2.ดูแลการจัดการด้านพลังงาน,การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านไฟฟ้า

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

- วางแผน ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

วางแผน ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 1 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางขุนเทียน-ชายทะเล 26

1.รับข้อมูลยอดการสั่งซื้อ ยอดประมาณการ และยอดสินค้าค้างส่ง 2.ประสานงานกับแผนกสโตร์เรื่อง STOCK วัตถุดิบ ,ยอดสินค้า IP สินค้า FG และสินค้าสำเร็จรูป 3.คำนวนปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ และประสานงานจัดซื้อหรือผู้ขายในการสั่งซื้อวัตถุดิบ 4.จัดทำแผนการผลิตประจำเดือน และประจำสัปดาห์ 5.ติดตามสถานะการผลิต และปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 1 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางขุนเทียน-ชายทะเล 26

ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคุบบัญชามอบหมาย เช่น 1. เขียน DIE DESIGN 2. เขียน PART DRAWING

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

- ควบคุมให้มีการ PM เครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด - ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิด Break down น้อยที่สุด - ทวนสอบเอกสาร PM - รวบรวมการซ่อมและจัดเป็นสรุปผลและหาวิธีการแก้ไข เพื่อไม่ให้่เกิดซ้ำ