ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 475 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 เมษายน 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6

รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน บริหารทีมงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และเพิ่มยอดขายและกำไรให้บริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 1. การวางแผนกลยุทธ์ - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย - การจัดทีมงานของฝ่ายปฏิบัติการ - วางแผนส่งเสริมการขาย 2. การบริหารงาน - ประชุมชี้แจงทีมงาน - ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน - ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน 3. การจัดการทั่วไป - บริหารบุ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มีนาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้านฮันเตอร์ ซีฟู้ด บุฟเฟต์

ดูแลร้าน

เงินเดือน: 31,000
อัพเดท: 21 มีนาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศใกล้กับบีทีเอสสะพานตากสิน

• ทำ Marketing Plan ออกมาเป็นStrategic Direction & Implement Planning • ประสานงานระหว่างลูกค้า และทีมงาน รวมถึง Freelance/Outsource ให้งานเรียบร้อยตาม Timeline / Cost / Quality ที่ตกลงกันไว้ • มีทักษะในการขาย และ ให้คำปรึกษากับลูกค้า • ควบคุม/ตรวจ/วางแผน Creative Direction และ Facebook, Google Ads ว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือไม่ • แสดงความเห็นแบบเต็มที่ในที่ประชุม แ…

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: บรืษัท Advocado จำกัด

ลักษณะของงาน : 1. จัดการเเละวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 2. คิดค้น และจัดทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อกระต้นให้ลูกค้าของร้านค้าพาร์ทเนอร์เกิดการซื้อซ้ำ 3. นำผลวิจัยการตลาด และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำมาวางแผนการตลาด เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขายของร้านค้าพาร์ทเนอร์ 4. ทำรายงานสรุปยอดขาย Weekly Report, Monthly Report เสนอให้กับหัวหน้างาน …

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 10 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาบางบอน ปากซอยหน้าหมู่บ้านเอกชัย

1.การบริหารสาขา ยอดขาย ทรัพย์สินและบัญชีสาขา 2.ระบบงานสาขา งานเอกสาร และงานสต็อก 3.งานบริการลูกค้า และการขาย 4.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ปฏิบัติงานที่ สาขาบางบอน * ทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาทำงาน : 08:00น. - 17:00น.

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด • ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง • รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด • รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า • ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริการซัมซุง สาขาMBK

-บริหารควบคุมและจัดการ กระบวนการการวางแผนการให้บริการร่วมกับผู้จัดการสาขา -ตรวจสอบและประสานกระบวนการโดยให้ข้อมูลทุกส่วนคล้องกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ -ดูแลและบริหารค่าใช้จ่ายร่วมกับผู้จัดการสาขาเพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสาขา -ช่วยงานผู้จัดการสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำ นำส่งเอกสารรายงานประจำวัน ประจำเดือน และข้อมูล report ที่เกี่ยวข้องกับก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สงขลา

บริษัทต้องการรับบุคลากรทำงานประจำออฟฟิต หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. PRต้อนรับ 2. รับโทรศัพท์ 3. ประสานงานทั่วไป 5. สื่อโฆษณา 6. เอกสาร *****สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้***** *อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้และมีที่สำหรับละหมาด* รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน หรือ 300-400 บาท/วัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ บริหารงานในฐานะผู้จัดการสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (หน่วยงานภายใต้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑.๑ ด้านแผนงาน (๑) กําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวังและเป้าหมาย ความสําเร็จของสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วางกรอบความคิดในภาพรวมและ ส่วนย่อย โดยเชื่อมโยงกับแผนอนุรักษ์พลัง…

เงินเดือน: 45,000
อัพเดท: 15 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทพรีซิชั่น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

-งานที่ดำเนินการทั้งภายในโรงงานและงานภาคสนาม ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท สอดคล้องกับมาตราฐาน ISO9001 แล้วเสร็จตามกรอบเวลาและเป็นไปตามข้อกำหนดของงานนั้นๆ -บริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบให้เพียงพอและเหมาะสมต่องานที่ดำเนินการทั้งภายในโรงงานและงานภาคสนาม -บริหารจัดการงาน ขั้นตอนการทำงาน และบุคลากรในแผนกให้มี ภาระหน้าที่รับผิดชอบ พื้นที่ทำงาน เครื่องอุปกรณ์ แรงงาน ความปลอดภัย บรรยากาศการทำงานท…