ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 91 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - ดำเนินงานตามกฏหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน - กำหนดมาตรการป้องกัน ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตราย - รายงานผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงาน) 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 7. …

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรมปริญดา

ดูแลความปลอดภัยของลูกค้า ดูแลความสะอาดรอบๆโรงแรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และอบรมการทำงานของรปภ.ประจำโครงการต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1.ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 2.ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดูแลจัดการจราจร ตรวจตรา และควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินมีค่า รวมทั้งงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจัดจ้างจากภายนอก (Contract Out ) …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

หน้าที่รับผิดชอบ - ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ฯ - จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย - จัดทำเอสารตามที่กฎหมายกำหนด - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันพนักงานส่วนบุคคล - สอบสวนอุบัติเหตุและจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: CDS ปิ่นเกล้า

- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูแลสอดส่องการบริการของพนักงานต่อลูกค้า เช่นดูแลพื้นที่ทางCCTV - ตรวจสอบพื้นที่ในแต่ละรอบ พร้อมทำรายงานการตรวจพื้นที่ - ดูแลตรวจสอบ /ตรวจค้น การเข้าออกของพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

อยู่ประจำไซท์งาน 2 อัตรา อยู่ประจำในโรงงาน 1 อัตรา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางจาก พระโขนง

-รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน -ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ -ให้คำปรึกษาแก่พนักงานเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย -จัดทำระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ISO 14001 -ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ - เสาร์)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอนตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือ ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 5.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.อื่นๆ