ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 331 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

- รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครพนักงาน เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนกระบวนการสรรหาฯ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท และแต่ละหน่วยงานต้องการ - จัดทำเอกสารด้านการสรรหา สัญญาว่าจ้าง รวมถึงจัดทำสถิติ ข้อมูล เปรียบเทียบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่องานสรรหาฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

- รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท - สามารถวางแผนงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ - การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ - รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท - การสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย การให้คำปรึกษาต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

- วางแผนการสรรหาบุคคลากรและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร - ควบคุมดูแล การจัดทำแผนการฝึกอบรม ประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล - จัดเตรียมแบบประเมินผลและติดตามผลการทำงานของพนักงาน - ดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ - ตรวจสอบและดูแลการจัดการให้มีสวัสดิการเบื้องต้นตามที่กฎหมายกำหนด - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ สีลม

1. Proven experience in designing multiple training event in cooperate setting 2. Ability to conduct cost-benefit analysis and calculate training ROI. 3. Ability to present product information to a variety of audiences. 4. Plan develop, and provide training program, using knowledge of the effectiveness of method such as classroom training, demonstration, on the job training, meeting, workshops…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Silom (Adi Resourcing Co.,Ltd)

Responsibilities - Analyzing and understanding clearly of job requirement from client such as job description, Qualification and other skills - Performing full recruitment process. - Sourcing the potential candidates, screening, interviewing, selecting, job approaching, and interview arrangement between client and candidates - Preparing shortlisted resume to present to the clients - Providi…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3

- จัดทำนโยบายร่วมกับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การบริหารภายในฝ่ายปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และนำนโยบายต่างๆ ไปผลักดันให้เกิดการปฏิบัติได้จริงภายในองค์กร - ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจและนำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ พร้อมให้ คำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

ดูแลด้านเอกสารและสวัสดิการของพนักงาน อื่นๆๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิติพลคลินิค สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 115

1.วางแผนดำเนินการสรรหาพนักงานด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการสรรหาพนักงานทันตรงความต่อการของหน่วยงาน 2.คิดค้นเครื่องมือสรรหาใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์แผนสรรหาได้ 3.มีเทคนิด และทักษะในการสัมภาษณ์ Candidate ทุกตำแหน่งที่ดี 4.Visit พนักงานประจำสาขา เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานที่สาขา และเยี่ยมเยียนพนักงาน พบปะพูดคุย ทักทายพนักงาน 5. งานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่2 ซอยบางแวก9 แขวงบางแวก

1.จัดทำเอกสารเงินเดือน , ประกันสังคม 2.ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหา 3.งานธุรการอื่นๆ เช่น พิมพ์เอกสาร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ฝึกอบรมพนักงาน