ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 331 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

-เช็คสถิติการทำงานของพนักงาน -จัดทำเงินเดือน/ภงด1/ -ยื่นรายชื่อพนักงานเข้าออก/เงินสมทบประกันสังคม(ผ่านอินเทอร์เน็ต) -สรรหาพนักงาน -จัดทำรายงานปลายปีในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 62/1

Work closely with HR Manager to drive HR activities in Employee Relations, Training and related job. Associate with related team to empower culture to motivate employees. Support employees need/ goal by recommend the best solution to meet those needs. Proactively supports the delivery of HR Process to others team. Actively identifying gaps, and proposing and implementing the changes necessary …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน 1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกใบสมัครงานและนัดสัมภาษณ์งานให้ตรงกับความต้องการในแต่ละตำแหน่ง งานต่าง ๆ 2. จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานเข้าใหม่ - ลาออก และทะเบียนประวัติของพนักงานทั้งหมด 3. ออกรายงานการประเมินผลการทดลองงาน 119 วัน ของพนักงาน พร้อมทำการประเมินผลการทดลองงานร่วมกับหัวหน้าในแต่ละแผนก 4. ตรวจเช็คเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา การขาด ลา มาสาย ประจำวันของพนักงานแต่ละคน …

เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 17 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: Xavier Hall

The Capacity Development and Training Coordinator will provide capacity development support to Thailand government agencies that draw in resources from a number of external sources in order to meet specified training objectives and requirements. Working closely with the HOST Thailand Country Manager, this role will work with Thailand government agencies to ensure access to best practice in…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

-จัดทำค่าจ้างเงินเดือน -สรรหาพนักงานให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทฯ -จัดกิจกรรมของบริษัทฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด

1. ควบคุมดูแลงานด้านระเบียบข้อบังคับพนักงาน 2. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน 3. ประสานงานและควบคุมดูแลงานด้านการฝึกอบรมภายในบริษัท 4. จัดทำและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5. ดูแลรับผิดชอบเงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: Freelancer

· ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาในการแปลเอกสารการสอนในห้องเรียนออนไลน์ · ฝึกฝนนักเรียนไทยในชั้นเรียน · สอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่ทำงาน: ที่บ้านหรือสถานที่ที่อินเตอร์เน็ตค่อนข้างเสถียร

ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาแปลบทเรียนให้กับผู้เรียนระหว่างสอนออนไลน์ ฝึกฝนการสนทนากับนักเรียนชาวไทยในคาบเรียนสนทนา มีจิตวิทยา หรือ วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนในการพูด และใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด

ดูแลกฏระเบียบของพนักงาน จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และรายเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1.บริหารงานในฝ่ายบุคคล-ธุรการ โดยการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานให้ส่วนการอบรม สรรหา ว่าจ้าง-เงินเดือน-ธุรการ และความปลอดภัยในการทำงานฯ 2.ดำเนินการมอบหมาย-สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 3.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคลและธุรการ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไข กรณีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่วางไว้ 4.ให้การส่งเสริ…