ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 348 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทพลัสโฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด

รับสมัครพนักงาน ส่งประกันสังคม แจ้ง90วัน ตม. ช่วยทำเงินเดือน คำนวนโอที

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ทำการผลิตกล่องกระดาษ ไส้กล่อง ตามมาตรฐานและคำแนะนำการผลิต - ทำงานตามวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า - เก็บเช็ควางบิลและเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ ดูแลรักษารถเป็นประจำตามรายการที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาการผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.43) - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน สรุปการขาย, ภงด.1, ภงด3, ภงด.53, ภพ.30, รับเช็ค, วางบิล, จ่ายเช็ค, เงินสด, ใบสำคัญรับเงิน, ใบสำคัญจ่ายเงิน,รายงานภาษีขาย,รายงานภาษีซื้อ,จัดทำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย, จำทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย ,จัดซื้อ, ออกใบแจ้งหนี้และจัดทำใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ถ่ายรูปหน้าตรงไ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - สถิติเวลามาทำงาน ขาด ลา มาสาย - เงินเดือน - ประกันสังคม - สรรหา - สวัสดิการ - เบิกจ่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงานของบริษัทฯ - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - รูป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

ควบคุมและประสานงานในไลน์การผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

คุมเครื่องจักร CNC ,MILLING ,WELDING

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

สามารถเขียนแบบ แตกแบบ DRAWING 2D,3D

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

1.ออกหาลูกค้าใหม่ และมีการเจรจาต่อรองลูกค้า 2.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ติดตามลูกค้าเก่า

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 13 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ติดห้าง ฮาร์เบอร์มอล และแมคโคร แหลมฉบัง

ความความสะอาด, ดูแลสัตว์เลี้ยง มีสุนัข ตัว แมว ตัว ไก่ เป็ด, ปลา, ดูแลสวน, อยู่ประจำป้อมยามเป็นบางวัน, พ่อบ้าน, แม่บ้าน