ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 81 รายการ

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-ควบคุมงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ โกดังสินค้า ดูแลบริการลูกค้าเข้าชมโครงการ -บริการหลังการให้เช่าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า -ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ -ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนลูกค้าตรวจรับงานพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพงานการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ถูกต้องให้เป็นไปตามแบบแปลน และหลักวิศวกร -ประมาณราคา,เขียนแบบ AutoCad ทำ Shop Dwg -งานซ่อมบำรุง อาคาร งานซ่อมอื่นๆ บริการ…

เงินเดือน: 28,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-ดูแบบเขียนแบบถอด BOQ -คุมงานโครงการต่าง ๆ -ประสานงานกับทีมวิศวกรของลูกค้า -ตอบคำถาม เขียนเบบและคำนวณ วัสดุและมูลค่างาน -จัดวาง schedule งานและควบคุมพร้อมตรวจสอบ ผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทั้งวัสดุที่ใช้และระยะเวลา -ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด -ควบคุมการทำงานของ Suppliers

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบงานเอกสารจากแผนกต่างๆก่อนส่งให้ผู้บริหารอนุมัติลงนาม -แจ้งและจดบันทึกรายงานการประชุมประสานงานให้กับผู้บริหารโดยมีการติดต่องานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลรับผิดชอบทำบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของผู้บริหาร จองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน -เช็คและตรวจสอบ Email ลูกค้าแปลและสรุปเอกสารสำคัญ -งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-งานบัญชี ด้านเจ้าหนี้ -งานเอกสาร -งานด้านภาษี -ประสานงานในหน่วยงาน -รวบรวมข้อมูลในการปิดงบการเงิน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-จัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคาติดต่อประสานงาน Suppliers -ตรวจสอบงานหลังงานซ่อมเพื่อติดตามผลการซ่อม -รับเรื่องจากลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไขและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าที่แจ้งเข้ามาแล้วนำเสนอที่ประชุม -งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา (ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-จัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคางานวัสดุก่อสร้าง -ติดต่อ Supplier ที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อติดตามงานจัดของให้ได้ตามแผนที่กำหนด -จัดทำระเบียน Supplier -จัดทำใบ PO ตรวจสต็อควัสดุที่สั่งซื้อเข้ามาว่าได้ตรงตามความต้องการ -ประสานงานและดูแลเอกสารเกี่ยวเนื่องจากงานซ่อมบำรุง -งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-มีความรู้เกี่ยวกับระบบภายในอาคารและภายนอกอาคาร -สามารถตรวจและซ่อมเบื้องต้นได้ดี -สามารถประเมินราคาก่อนการซ่อมได้ -ประสานงานกับ supplier ที่เข้ามาซ่อมงานและตรวจสอบ supplier -สนับสนุนงานต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และ อยุธยา ( บางปะอิน )

-ขับรถรับและส่งผู้บริหาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี คำนวนค่าจ้างและสวัสดิการ ติดต่อประสานงานกับประกันสังคมหรือหน่วยงานราชการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.พระนครศรีอยุธยา

-ปฏิบัติตาม Preventive Maintenance Plan -ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Work instruction - Production standard -ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ -จัดเก็บเครื่องมือ , Spare part ของเครื่องจักรภายในโรงงาน -รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย