ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 16,236 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

1.งานวางแผนกำลังคน / การบริหารบุคคล (HR planning) **วางแผนว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด และพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction) **ลงประกาศรับสมัครงาน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

1.ดูแลระบบจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร 3.สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารจัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียนเพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้ 4.ประสานงานกับหน่ว…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

1.สั่งซื้อเปรียบเทียบราคาเจราจรต่อรองกับซัพพลายออร์เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 2.จัดทำเอกสารในการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง 3.ติดตามและวางแผนงาน เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.จัดเก็บและบันทึกเอกสารในส่วนที่ได้รับผิดชอบ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

- เป็นตัวแทนจำหน่ายข้าว ยี่ห้อนาไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร - มีเอกสารให้พร้อมในการเปิดเครดิตลูกค้า - บริษัทบริการส่งข้าวให้ถึงที่บ้านตัวแทนในเขตกรุงเทพมหานคร

เงินเดือน: 22,000
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: Frec Bangkok

1.Operate, maintain, and develop the technical support system within the organization. 2.Plan operational system workflow for internal training and online-learning session. 3.Coordinate with technical vendor and collect technical support issues according to the needs and development plans. 4.Communicate with Key stakeholders and potential sponsor for the platform. 5.Seek out the potential prop…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์, กาญจนบุรี, ระยอง, ชลบุรี, พิษณุโลก

- วางแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์โดยให้สอดคล้องกับแผนประจำเดือน - จัดการแปลงปลูกที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานและหลักวิชาการ - ตรวจพื้นที่แปลง และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง และคนงานรายวันที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด - จัดทำรายงานประจำวัน ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานและปัญหาในการทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารทีซีซี ถนนสุรวงศ์

- สามารถบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ตรวจสอบรายการลงบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำรายงาน และนำยื่นแบบ ภาษีต่างๆ ภงด.3,53,ภพ.30,ภธ.40 - ปิดบัญชี พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจนับทรัพย์สิน - กระทบยอดบัญชีธนาคาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์, กาญจนบุรี, ระยอง, ชลบุรี, พิษณุโลก

- ดูแลพนักงานภายในแปลงที่รับผิดชอบ - ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงาน - เข้าตรวจแปลงประจำวันเพื่อดูการปฏิบัติงานของพนักงาน - ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในแปลงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - ประชุมวางแผน ติดตามงานประจำสัปดาห์/ประจำเดือน - สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน เรื่องความก้าวหน้า ปัญหา และการแก้ไขปัญหา - ตรวจสอบทร…

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่,สงขลา

**รับสมัครด่วน จำนวนจำกัด บริษัทขยายงานเพิ่ม ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้ง Full Time – Part Time หลายตำแหน่ง ลักษณะงาน 1. PR ต้อนรับ 2. รับโทรศัพท์ 3. ประสานงานทั่วไป 4. สื่อโฆษณา

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิ ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) 3. มีความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีดิจิทัล 4. สามารถทำงานเป็นทีม และวางแผนงานได้ 5. กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000 บาท/เดือน ** หมายเหตุ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ **ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ** หลักฐานที่ใช้ 1. สำเนาบั…