ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 15,246 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง หาข้อมูล เจรจาต่อรอง และ ประเมินผู้ขายในประเทศ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 2. วางแผนการรับ และ ส่งมอบสินค้า ให้ได้สินค้าตรงตามที่ต้องการ ในระยะเวลาที่กำหนด 3. จัดทำเอกสาร Safty Stock และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุมและ ประเมินผลการทำงานของ รปภ. แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานด้านธุรการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. งานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1.1 จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 1.2 สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 1.3 ดูแลกิจกรรมด้านความปลอดภัยชีวอนามัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมจัดทำสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 2. งานด้านแรงงานและกิจกรรมสัมพันธ์ 2.1 ร่วมนำเ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบื้องต้นในการรับ – จ่ายสินค้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องในการรับ – จ่ายสินค้า และบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ 3. ตรวจสอบความถูกต้อง และควบคุมการรับ – จ่ายสินค้าตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเบิกสินค้า, ใบสั่งซื้อ. ใบรับคืนสินค้า เป็นต้น 4. ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บสินค้า เช่น การติดป้ายบ่งชี้ประเภท / จำนวน, ความสะอาด, พื้นที่ในการจัดเก็บ เป็นต้น 5. งานอื่นๆ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ควบคุมสินค้าและชิ้นส่วนระหว่างผลิต 2. แนะนำ และอบรมเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานให้กับทีมงานผลิต 3. ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. วางแผนเส้นทางขนส่ง ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. บริหารจัดการควบคุมระบบงานคลังสินค้า (การเบิกสินค้า การรับสินค้า) รวมทั้งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. จัดทำรายการสรุปสินค้าคงคลังเพื่อใช้ในการบริหาร 4. บริหารและพัฒนาบุคคลากรในแผนกคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1) บริหารจัดการสินค้าคลังสินค้าสำเร็จรูป สินค้าประกอบ สินค้าคงคลัง และวัตถุดิบต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ามีความถูกต้อง 3) บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 4) จัดทำรายงานประจำสัปดาห์/เดือน เสนอต่อสายการบังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

• การจัดการคลังสินค้า รับ -เข้า และการส่งมอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทกำหนด • การจัดการพื้นที่คลังสินค้า บริหารและพัฒนาระบบการจัดการคลังด้วยการควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบสินค้าคงคลัง และการรับจ่ายตามลำดับ • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและแผนงาน ตลอดจนมอบหมาย ติดตามงานให้เกิดผลสำเร็จ • บริหารจัดการทีมงานโดยระบบทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องเป้าหมาย ทั้งด้านการสรรหา การปฐมนิเทศ สอนแนะนำ ให้คำปรึกษา การวินัยพน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าของเล่นลิขสิทธิ์ 2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการงานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต่างๆ 3. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายจากสายงานบังคับบัญชา 5. ปฏิบัติงาน 5 วัน/ สัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา

- ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา

- ควบคุมดูแลงานบรรจุ - วางแผนจัดลำดับงาน ตลอดจนทำข้อมูลการรับส่งสินค้าให้กับคลัง ส่งข้อมูลฝ่ายวางแผนและฝ่ายทำต้นทุน