2 อัตรา
25,000 บาท
17 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

- ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่ง
ชาติ
- นำเข้าข้อมูล และ Cleansing ข้อมูล
- ติดตามสถานะการปรับปรุงข้อมูล (Update) และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล
- จัดทำคู่มือระบบฐานข้อมูล (System Manual) ประกอบด้วยรายละเอียด
อย่างน้อยดังนี้ ER-diagram Data Flow Diagram เป็นต้น
- จัดทำรายงานสรุปผลการนำเข้าข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล พร้อมทั้งปัญหาการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล ทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ประสานงานที่ได้
รับมอบหมายตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมรายละเอียดของการดำเนินงานดังกล่าว
- บำรุงรักษาระบบและซอฟเแวร์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/เพศหญิง อายุ 24-39 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ , IT , วิทยการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มัทัศนคติในการทำงานที่ดี
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
6. มีความรู้ Oracle DB หรือ
7. Microsoft SQL หรือ MySQL
ึทางบริษัทจะดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน เพื่อสามารถรองaรับงาน Training : Oracle BI ,Power BI , Pentaho , ETL

สวัสดิการ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติทาง Email : hr@101g.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- วันลากิจ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีพิเศษ
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
- สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด


Company Profile

2991/43 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0899999979 กด 5 02 370 3089
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ