1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร
2. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
4. วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว
5. กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน
6. พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน
7. สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น
8. กำหนดนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์
9. ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ
10. ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ
11. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ, บริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้ระบบคุณภาพพื้นฐาน GMP /HACCP /FSSC /เอกสาร QP,WI,SD เป็นต้น
4. สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft, Microsoft Office และ ERPได้เป็นอย่างดี
5. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119
ตำแหน่งงานอื่น ๆ