เลขานุการผู้บริหาร/Secertary to MD (สื่อสารภาษาจีนกลาง) เลขานุการ
1 อัตรา
ตามตกลง
24 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

*เป็นเลขาส่วนตัว ดูแลรับผิดชอบจัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร
*ติดตามผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับลูกค้า
*จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร
*ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีความรู้ภาษาจีนกลางอย่างดี (อย่างน้อยสามารถสนทนาภาษาจีนกลางได้ การเขียนและการอ่านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหาร (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ และสามารถเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานที่ดี
มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว
มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
มีทักษะในการใช้ Microsoft office

สวัสดิการ :

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม (Salary, Allowance, Social Security)


115 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000 035955388