2 อัตรา
100,000 บาท
12 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

•บริหารงาน/ควบคุมการดำเนินโครงการ Site งานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเร็จตามที่กำหนด
•ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้ถูกต้องตามแบบ เสร็จทันกำหนดเวลา
•ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา
•ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
•กำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้
รวมทั้งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน
•ประสานงานกับลูกค้า
•บริหารงาน/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast ให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

•อายุ 35 ปีขึ้นไป
•วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา)
•มีใบประกอบวิชาชีพ ภาคีหรือสามัญ
•ประสบการณ์ด้านการบริหารและดูแลการผลิต 5 ปีขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทำงาน Precast จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัส
ประกันสังคม
ค่าโทรศัพท์
งานเลี้ยงสังสรรค์


69 ซ.เพชรเกษม 66/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 0 2028 8425 0 2028 8425
ตำแหน่งงานอื่น ๆ