หัวหน้าคลังสินค้า อื่นๆ
1 อัตรา
18,000 บาท
10 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพที่สุด
2. ตรวจนับสินค้าเข้าออกให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน
3. รับ-ส่ง กระจายสินค้าอย่างถูกต้อง
4. ดูแลรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพใหม่ สมบูรณ์พร้อมแก่การจัดส่งอยู่เสมอ
5. ดูแลรักษาคลังสินค้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมแก่การใช้งานและกาาตรวจนับอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย - หญิง อายุ 28-35 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
อดทน ทำงานหนัก ซื้อสัตย์
ทำงานเป็นทีม
มีความเป็นผู้นำ

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้าางของบริษัทฯ