เจ้าหน้าที่บัญชี อื่นๆ
1 อัตรา
17,000 บาท
10 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. เขียนใบสำคัญรับ-จ่าย รายวันทั่วไป โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
2. ลงบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายที่ผ่านการอนุมัติตามระบบบัญชีบริษัท
3. จัดพิมพ์รายงานการรับ-จ่าย และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสาร ภงด. 3 , 53 ใบสำคคัญหัก ณ ที่จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย - หญิง อายุ 28-35 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
มีประสบการณ์ด้านการบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์ , อดทน , รักความก้าวหน้า , รักษาความลับได้เป็นอย่างดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้าางของบริษัทฯ