เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
1 อัตรา
15,000 บาท
10 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. ป้อนข้อมูลสินค้าในระบบออนไลน์ของบริษัท
2. ให้ข้อมูลกับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรอบรู้และประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษพอสมควร
รอบรู้ รักการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้าางของบริษัทฯ