ผู้ตรวจประเมิน สาขาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001, OHSAS 18001) วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
2 อัตรา
ตามตกลง
16 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

- เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่ ISO 9001/OHSAS 18001และระบบการจัดการอื่นๆ
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ โดยดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันสมทบสูงสุด 10%
ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
ค่าทำฟันปีละ 5,000 บาท
ค่าออกกำลังกายปีละ 2,000 บาท