นักวิชาการ / ผู้ตรวจสอบ วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1 อัตรา
ตามตกลง
13 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

- ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกำหนด พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐาน
- ตรวจประเมินมาตรฐนอุตสาหกรรม (มอก.) และตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายการตรวจประเมิน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
สามารถขับรถยนต์ได้

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันสมทบสูงสุด 10%
ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
ค่าทำฟันปีละ 5,000 บาท
ค่าออกกำลังกายปีละ 2,000 บาท