ผู้ตรวจประเมิน สาขาเครื่องกล/การผลิต/อุตสาหการ/ไฟฟ้า/เคมี วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
3 อัตรา
ตามตกลง
13 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่ ISO 9001/ISO 14001และระบบการจัดการอื่นๆ ของสถาบันฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/การผลิต/อุตสาหการ/ไฟฟ้า/เคมี หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันสมทบสูงสุด 10%
ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
ค่าทำฟันปีละ 5,000 บาท
ค่าออกกำลังกายปีละ 2,000 บาท