เจ้าหน้าที่ ธุรการจัดซื้อ จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
2 อัตรา
ตามตกลง
4 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมข้อมูลรายการขอซื้อ เพื่อจัดทำรายงานสรุปการขอซื้อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินการต่อไป
2. ติดต่อ และประสานงานกับร้านค้า เพื่อประสานงานให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ และตรงตามความต้องการใช้สินค้าของหน่วยงานต่าง ๆ
3. ประสานงานและจัดส่งใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง รายการการสั่งซื้อวัสดุของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้โครงการรับทราบและจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บวัสดุได้อย่างพอเพียง
4. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทคู่ค้า ทั้งรายเก่าและรายใหม่
5. จัดเก็บและควบคุมเอกสารการสั่งซื้อ ให้เป็นระบบเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
6. นำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน
7. ประสานงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ อายุไม่เกิน 35 ปี
3. การศึกษา ปวส – ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
6. มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีความกระตือรือร้น และไหวพริบรอบคอบดี
7.มีใบขับขี่รถจักรยนต์และรถยนต์ (ถ้ามีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
8.ไม่เคยกระทำความผิด หรือถูกจำคุกในคดีอาชญากรรม และยาเสพติด

สวัสดิการ :

สวัสดิการบริษัท
1.ประกันสังคม
2.โบนัส
3.วันลาพักร้อน , วันหยุดประจำปี
4.ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
5.งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี
6.ทริปท่องเที่ยวประจำปี
7.เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น ทุนเรียนดีของสำหรับบุตรของพนักงานทุกตำแหน่ง
8.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)