1 อัตรา
ตามตกลง
3 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

บริหารจัดการงานด้านการวิจัยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรม วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้ซื้อด้านรูปแบบและประโยชน์ใช้งาน ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ จัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (ตราสินค้า) ของตนเอง และทำการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ/สมาชิกในห่วงโซ่มูลค่า ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งดำเนินการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์และทักษะด้านต่าง ๆ ของครู ชุมชมหัตถกรรมและสมาชิก เพื่อยกระดับผลงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

๑.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
๒.ความสามารถด้านภาษา: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
๓.คุณสมบัติที่จำเป็น: มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, PowerPoint และ Excel ในระดับดี
๔. ประสบการณ์การทำงาน:
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายนอกองค์กร: ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๘ ปีขึ้นไป
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายในองค์กร: ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๓ ปี

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด :

อยุธยา

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครที่ ศ.ศ.ป. หรือ hrsacict@sacict.mail.go.th หรือส่งไปรษณีย์