ผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1 อัตรา
ตามตกลง
3 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

บริหารจัดการด้านการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ดำเนินการยกย่อง เชิดชูครู รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดำเนินการสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรม สมาคมและเครือข่าย โดยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ยกระดับมาตรฐานงานศิลปหัตถกรรมของครูและสมาชิกเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ ส่งเสริมการรับรู้
สร้างความตระหนักในคุณค่าและสร้างความเข้าใจในงานศิลปหัตถกรรมไทย พัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านการบริการแหล่งความรู้ เช่น การบริการห้องสมุด การจัดทำหอนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ ส่งเสริมการจัดเวทีเสวนาด้านศิลปหัตถกรรมไทยและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมด้านศิลปหัตถกรรมไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยตามยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

๑.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
๒.ความสามารถด้านภาษา: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
๓.คุณสมบัติที่จำเป็น: มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, PowerPoint และ Excel ในระดับดี
๔.ประสบการณ์การทำงาน:
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายนอกองค์กร: ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๘ ปีขึ้นไป
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายในองค์กร: ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๓ ปี

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี