1 อัตรา
ตามตกลง
24 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)
บริหารจัดการการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วยการส่งเสริมคุณค่าหัตศิลป์ การยกย่องเชิดชู ครูศิลป์ ครูช่าง ทายาท การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตศิลป์ไทย การพัฒนาศักยภาพสมาชิก ทั้งในด้านทักษะฝีมือ และศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานศิลปหัตถกรรมกับสมาชิกตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการตลาด และการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการตลาด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

๑.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
๒.ความสามารถด้านภาษา: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
๓.คุณสมบัติที่จำเป็น: มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, PowerPoint และ Excel ในระดับดี
๔.ประสบการณ์การทำงาน:
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายนอกองค์กร: ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๒๐ ปีขึ้นไป
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายในองค์กร: ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสายงาน หรือเทียบเท่า อย่างน้อย ๓ ปี

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ


59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร อยุธยา 13290 08 9901 6986 0 3536 7051