เจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตเครื่องมือแพทย์ โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
4 อัตรา
ตามตกลง
5 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

1.เตรียมความพร้อมของระบบคลีนรูม
2.ควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
3.พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ไม่จำกัด อายุ 23 - 30 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กายภาพ เคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
3. เบิกค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
4. ค่ารักษาทางทันตกรรม
5. เครื่องแต่งกายพนักงาน
6. กรณี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดมีประกันอุบัติเหตุ