เจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตอาหารทางการแพทย์ โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
3 อัตรา
15,000 บาท
5 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

1.เตรียมความพร้อมของระบบผลิตอาหาร
2.ควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
3.พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต
4.พิจารณาแนวทางการแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย อายุ 24 - 35 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
3. เบิกค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
4. ค่ารักษาทางทันตกรรม
5. เครื่องแต่งกายพนักงาน
6. กรณี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดมีประกันอุบัติเหตุ