เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันคุณภาพ อื่นๆ
5 อัตรา
ตามตกลง
5 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์รับเข้า ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามกระบวนการมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
2.ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายในอาคารส่วนผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
3.ตรวจสอบการทำงานของระบบสนับสนุนเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ไม่จำกัด อายุ 22 - 25 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
3. เบิกค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
4. ค่ารักษาทางทันตกรรม
5. เครื่องแต่งกายพนักงาน
6. กรณี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดมีประกันอุบัติเหตุ