เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดซื้อ จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
5 อัตรา
ตามตกลง
5 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

(1) ดำเนินการจัดหาในประเทศและต่างประเทศ
(2) บริหารจัดการด้านการจัดหาตั้งแต่ต้น จนถึงส่งมอบของให้ผู้ใช้งาน และผู้ขายได้รับค่าสินค้า (ตั้งแต่วางแผนการจัดหา แสวงหาและคัดเลือกผู้ขาย ดำเนินการตามกระบวนการจัดหา ติดตามการจัดหา กำหนดการส่งมอบทันตามกำหนดใช้งาน ตรวจรับ ส่งเคลม และส่งเบิกจ่าย)
(3) บริหารจัดการงานทะเบียนผู้ขายและผู้ให้บริการ ตั้งแต่ คัดเลือก ขึ้นทะเบียน ประเมิน
(4) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาคณะทำงานประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยต้องทำสรุปรายงานทุก 6 เดือน
(5) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านจัดหาตามแผน เสนอผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : ชาย-หญิง อายุ : 25-30 ปี
ปริญญาตรี บัญชี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) กรณี มีประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 1 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
3. เบิกค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
4. ค่ารักษาทางทันตกรรม
5. เครื่องแต่งกายพนักงาน
6. กรณี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดมีประกันอุบัติเหตุ