Architect (Interior)/สถาปนิก (ตกแต่งภายใน) สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
2 อัตรา
ตามตกลง
14 กรกฎาคม 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน ภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้ และ ควบคุมการก่อสร้าง, กฎหมายควบคุมอาคาร, วัสดุก่อสร้าง
-สามารถนำเสนองานออกแบบได้ตาม Requirement ลูกค้า
-จัดทำเอกสารแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและประกวดราคา
-ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งอื่นๆ ผู้รับเหมาและ Suppliers
-ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่างๆ
-ประสานงานกับทางโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ
-ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของงานโครงการต่าง ๆ
-นำเสนองานให้กับทั้งภายในองค์กรและลูกค้าภายนอกได้
-ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและโรงงานผลิต
-ค้นคว้าข้อมูลและสร้างแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ
-สามารถใช้ โปรแกรม AutoCAD, Sketchup หรือ 3Dmax, Photoshop และโปรแกรมอื่นๆสำหรับทำ Presentation
-งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป สัญชาติไทยเท่านั้น
ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ออกแบบตกแต่งภายใน) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมหลัก และ งานออกแบบภายใน
สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3DMax, Photoshop, Illustrator, Sketch up หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
มีความรู้ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน และควบคุมการก่อสร้าง มีความคิดสร้างสรรค์
เน้นทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และ มนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาในการทำงาน
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่งานมีความรู้และไหวพริบ ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมและการเขียนแบบ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
มีทัศนคติที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-โบนัสตามผลประกอบการ
-วันหยุดแรงงานตามกฎหมาย
-วันหยุดลาพักร้อน


เลขที่ 8/1 อาคารนวมคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 ห้อง 2 เอ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-261-7848 , 063-420-1666