2 อัตรา
ตามตกลง
15 สิงหาคม 2559

ลักษณะงาน

1.กำรบริหำร/จัดกำร
- บริหารควบคุมดูแลสร้างและรักษาทีมงานที่ดี
- พัฒนาทีมงานให้เก่งมีความสามารถและใหค้า ปรึกษาแก่ทีมงาน(สอนและแนะนำงาน)
- บริหารยอดขาย เพิ่มลูกคา้ใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-ร่วมวางแผนการตลาดกบัแผนกการตลาดเพื่อสนับ สนุนให้ยอดขายเป็นไปตามแผนงานในอนาคต
-ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- สรุปรายงานการขายประจำ วัน/สัปดาห์/เดือน
2.การขาย(รับผลิตชอบงานขายโครงการขนาดใหญ่)
- นำเสนอขายสินค้าเครื่องปั๊มลมและอุปกรณ์ สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
-ขยายฐานลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
- เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า ทำใบเสนอราคา ประสานงาน ปิดการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย อายุ 28 ปีข้ึนไป
. ป.ตรีข้ึนไปด้านขาย/วิศวกรรมศาสตร์(กล,ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์,แมคคาทรอนิกส์)/เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ขาย/บริหารงานขายอย่างนอ้ย4 ปี
ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสื่อสารได้
ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ Service Mind
งานอย่างมีเป้าหมาย มุ่งมั่น ทุ่มเทและมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ต.บางปลาอ.บางพลี สมุทรปราการ

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ hr_humen@hotmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

#เงินเดือน# 30-50k.
สวัสดิการ :
- มีค่าคอมมิชชนั่ 1 % ของยอดขาย/ตามแต่ตกลง
- ค่า Incentive รายไตรมาส
- ค่าน้า มนัรถ(เบิกตามจริง)
- ค่าโทรศัพท์(มีซิมให้ใช้)
- ทุนการศึกษาบุตร
- รางวัลอายุงาน 10 ปี 15 ปี 20 ปี
- กองทุนสะสม
- ของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น คลอดบุตร,แต่งงาน
- ประกันชีวิติกลุ่ม (ทุน 120,000 บ.)
- สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมาย