1 อัตรา
ตามตกลง
15 สิงหาคม 2559

ลักษณะงาน

1.สำรวจและวางแผนอบรมประจำปีขององค์กร รวมทั้งควบคุม ติดตามให้มีการฝึกอบรม พร้อมทั้งควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2.จัดทำระบบพัฒนาความสามารถ(Competency)ของพนักงานทั้งองค์กร
3.เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
4.ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและทิศทางของบริิษัท
5.วางแผนพัฒนาระบบOJTให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจน
6.รับผิดชอบงานด้านการแรงงานสัมพันธ์และการสร้างความผูกพันกับองค์กร
7.จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
8.ประสานงาน สนับสนุนการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก เช่น จัดอบรมสถานที่
9.วิเคราะห์เครื่องมือที่มีความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10.ประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดส่งรายชื่อ รายงานสรุปประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง
อายุ25-40ปี
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,บริหารทรัพยากรมนุษย์,การจัดการทั่วไป,คอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรณ์บุคคล(ฝึกอบรม)ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้เรื่อง 5 ส และ OJT เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด :

สิงหบุรี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ hr_humen@hotmail.com