1 อัตรา
16,000 บาท
23 มิถุนายน 2559

ลักษณะงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประสานงานด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้ระบบ

อื่นๆ

คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

๑) มีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นอย่างดี
๒) สามารถออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้
๓) สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้
๔) สามารถพัฒนาระบบหรือเว็บแอพพลิเคชั้น โดยใช้ PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๕) สามารถปรับแต่งโปรแกรม Open Source ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สวัสดิการ :

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี 16,360 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิธีการรับสมัคร :

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร (02)649-5187 , 02-649-5000 ต่อ 15067

หมายเหตุเพิ่มเติม :

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี 16,360 บาท

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร (02)649-5187


Company Profile

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (02)649-5187 , 02-649-5000 ต่อ 15067