2 อัตรา
ตามตกลง
1 มิถุนายน 2559

ลักษณะงาน

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ขอให้มีความสามารถและผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ
-สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop, Illustrator Premiere Pro ,After Effect และโปรแกรมเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำ Website ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้เรื่อง HTML, CSS, Java Script จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
-มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
-พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX / Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้
-มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
-มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API,Facebook API
-ถ้ามีผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น WordPress และ Magento
-สามารถ Customize Code ของ CMS ค่ายต่างๆได้
-มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ 2 ปี
-มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์ มีสไตล์ รสนิยมทางศิลป์ดี และสามารถทำออกมาเป็นงาน Website ที่สวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ
-มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและดำเนินชีวิต
-มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Content จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-สร้าง Content คุณภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (Social Media, Official website)
-เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ร่วมกับทีมการตลาดของบริษัท
-ดูแล บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่างๆของบริษัท
-ค้นหาข้อมูลและนำมาเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนด
-มีความสามารถในการทำภาพประกอบบน Web Site
-เกาะติดกระแสใหม่ๆ เทรนด์ปัจจุบัน หรือข่าวสาร เพื่อนำมาคิดริเริ่มและสร้างเนื้อหา หรือถ่ายถอดเรื่องราวต่างๆ ให้น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์
-วางแผนและดำเนินการจัดการข้อมูลและปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์และ ช่องทางอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันสมัย
-ออกแบบ Website ตาม Concept และความต้องการของบริษัท
-มีความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องการวาง Layout ของเว็บ ให้เหมาะสมกับ SEO ทั้ง Onpage และ Offpage และเข้าใจเรื่อง SEO
-จัดทำหน้าเว็บเพจ และ Update Content
-Banner Ad ตัดต่อวิดีโอ
-มีความเชี่ยวชาญ ในการตัดต่อคลิบ ใส่เอ็ฟเฟค หรือลูกเล่นอื่น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ขอให้มีความสามารถและผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ
สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop, Illustrator Premiere Pro ,After Effect และโปรแกรมเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำ Website ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL
มีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมีความรู้เกียวกับ OOP-Programming, jQuery, Ajax jQuery, MVC
มีความรู้ในเรื่องระบบ Google API,Facebook API
มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น WordPress และ Magento
มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ 2 ปี
มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์ มีสไตล์ รสนิยมทางศิลป์ดี และสามารถทำออกมาเป็นงาน Website ที่สวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ

สวัสดิการ :

มีสวัสดิการประกันสังคม , โบนัส, ท่องเที่ยว

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท โมด้า (ไทยแลนด์) จำกัด 29/36 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วิธีการรับสมัคร :

เมล

หมายเหตุเพิ่มเติม :

มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและดำเนินชีวิต
มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Content จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


Company Profile

29/36 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 0859948000 -