เลขานุการผู้บริหาร เลขานุการ
1 อัตรา
ตามตกลง
16 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่: 
- ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านงานเลขานุการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
- จัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมบริษัท หรือการประชุมใดๆ ที่ผู้บริหารกำหนด จัดวาระการประชุม การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการนำเสนอติดตามผลมติของที่ประชุม
- จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงาน / องค์การต่างๆ
- บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ดำเนินการสืบค้นข้อมูล และรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ หรือใช้ในการนำเสนอ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะะห์ และการคิดเชิงระบบ
หากมีประสบการณ์การทำงานเลขานุการ และสามารสื่อสารได้ 3 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 02 279 1738 หรือ 02 279 1738