1 อัตรา
ตามตกลง
17 มีนาคม 2559

ลักษณะงาน

จัดตารางเวลาและหน้าที่งานสำหรับพนักงานแต่ละคน และดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทั้งหลายในครัว กล่าวโดยสรุปก็คือ ดูแลให้แผนกครัวดำเนินงาน ไปโดยราบรื่น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- มีวุฒการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-มีใจรักในอาชีพ และ รักการให้บริการ
-มีความชำนาญและมีประสบการณ์การทำงานในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
-มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาาน ลูกค้า และนายจ้าง
-มีระเบียบวินัยทั้งในการทำงานและการชิมอาหาร
-ไม่ดื่มแอลกอฮอลล์ขณะปฏิบัติ
-รักความสะอาดทั้งอนามัยส่วนบุคคลและส่วนร่วม
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

สวัสดิการ :

-อาหาร 2 มื้อ
-พักร้อนตามอายุงาน
-มีการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
-มีโบนัส
-สวัสดิการบิดามารดาเสียชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด

จังหวัด :

ปทุมธานี

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อได้ที่ 02-9086666