เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
2 อัตรา
ตามตกลง
8 เมษายน 2558

ลักษณะงาน

1. ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพการให้บริการของพนักงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานงานด้านบริการที่องค์กรกำหนดไว้
2. กำหนดแผนในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากร อบรม ให้ความรู้ คำแนะนำ และนำเสนอการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
3. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำข้อมูลไปสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการในรูปแบบ Report นำเสนอผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
มีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 25 คำ/นาที
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ
มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ Call Center ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานให้บริการ (Service Mind) และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผน พัฒนางานด้านการดูแลลูกค้าและการแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

เงินเดือน (ทุกตำแหน่ง)
เบี้ยขยัน (ทุกตำแหน่ง)
ประกันสังคม (ทุกตำแหน่ง)
ประกันอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)
ประกันสุขภาพ (ทุกตำแหน่ง)
เงินโบนัสพิเศษ (ตามผลงาน)
คอมมิชชั่นจากการขาย (บางตำแหน่ง)
การท่องเที่ยวต่างประเทศ (ตามอายุงาน/ทุกตำแหน่ง)
การท่องเที่ยวในประเทศ (ตามอายุงาน/ทุกตำแหน่ง)
เงินสะสมสมทบส่วนของนายจ้างเมื่อลาออก (ตามอายุงาน/ทุกตำแหน่ง)
เงิน Performance จ่ายพิเศษ (ตามเป้าหมายที่กำหนด/บางตำแหน่ง)