1 อัตรา
ตามตกลง
2 กุมภาพันธ์ 2558

ลักษณะงาน

1) การตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน
2) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ด้านพลังงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1) จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
2) มีความตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบ
3) มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-โบนัสประจำปี


599/104 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-192-1847-8 02-192-1849