2 อัตรา
ตามตกลง
29 ตุลาคม 2557

ลักษณะงาน

-มีความรู้ระบบการทำงาน Os Linux, window หรือ Mobile App
-มีความรู้ระบบการเขียนโปรแกรม Advanced database disign, Graphic, Network/Web 2.0 App ต่างๆ เช่น Java, PHP, AJAX, CSS, JSON, SOCKET, Resposive web design
-ออกแบบระบบ Software โครงการ APP Mobile และการบริหารทีมงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, การสื่อสาร
เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
ประสบการณ์ทางด้านสายงาน 5 - 7 ปี
มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีความรู้ระบบการทำงาน Os Linux, window หรือ Mobile App
มีความรู้ระบบการเขียนโปรแกรม Advanced database disign, Graphic, Network/Web 2.0 App ต่างๆ เช่น Java, PHP, AJAX, CSS, JSON, SOCKET, Resposive web design
มีความรู้และเข้าใจระบบการเขียน Web technology ใหม่ๆ

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/โบนัสประจำปี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล , กรณีเสียชีวิต ฯลฯ


บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-2656700 ต่อ 1293 02 - 265 6799