1 อัตรา
ตามตกลง
30 มกราคม 2556

ลักษณะงาน

1. ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน รวมถึงระบบ LAN/NETWORK/Server
2. ดูแลระบบ Server ของบริษัท
3. จัดทำเอกสาร/ คู่มือที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศ ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ด้านระบบ Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
3.มีความขยันและความอดทนสูง
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5.มีทักษะด้านการประสานงาน และติดต่อสื่อสาร
6.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

สวัสดิการในด้านต่างๆ
- รางวัลความขยัน
- รางวัลอายุการทำงาน
- การฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่
- เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีต่างๆ เช่น อุปสมบท,แต่งงาน,คลอดบุตร,ประกอบพิธีศพ, เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
- เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานในบริษัท เช่น ค่าน้ำมัน, การซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด, ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ค่าพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าน้ำดื่ม, ค่าที่จอดรถ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ, สำหรับวันหยุด)
- ค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด
- โบนัส
- ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

สมัครทางอีเมล์
สมัครทางจดหมาย
สมัครด้วยตนเอง